GASOLIE EN590

Via onderstaande links vindt u de productinformatie- en veiligheidsbladen van de brandstof Gasolie EN590 – Ultra laag zwavel welke wij leveren. Dit product is enkel beschikbaar voor klanten binnen de (beroeps)scheepvaart sector. Deze informatie is indicatief, voor verdere product- en veiligheidsvragen kunt u ons bereiken via info@sakkocommercial.nl of 0164-271020

 

 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via 0164-271020 of via info@sakkocommercial.nl.

 


Sakko Commercial houdt u graag op de hoogte m.b.t. de laatste informatie m.b.t. de afschaffing van Rode Diesel.​

Vanaf 1 januari 2013 verdwijnt rode diesel (gasolie en halfzware olie) grotendeels. Rode diesel mag dan alleen nog worden gebruikt voor de scheepvaart. Voor rode diesel in voorraad moet per 1 januari 2013 het accijnsverschil tussen rode en blanke diesel (18,1 cent/liter) worden bijbetaald.

 

Accijnsverschil

Wie op 1 januari 2013 om 00.00 uur nog rode diesel in voorraad heeft in een opslagplaats in Nederland moet daarvan uiterlijk op 8 januari 2013 aangifte doen. Over de aanwezige voorraad moet het accijnsverschil worden afgedragen. Voor eindverbruikers die nog rode diesel in voorraad hebben geldt deze regeling alleen indien zij één of meer opslagtanks hebben met rode diesel met een totale capaciteit van meer dan 5.000 liter en het accijnsverschil over de op 1 januari 2013 aanwezige voorraad meer bedraagt dan € 250,=. Bij een accijnsverschil kleiner dan € 250,= hoeft niet te worden bijbetaald. De huidige rode diesel mag nog tot 1 juli 2013 in opslagtanks aanwezig zijn. Concreet voorbeeld:

 1. Een eindgebruiker heeft maar 1 tank van maximaal 5.000 liter hoeft geen aangifte te doen. Voor dit bedrijf loont het de moeite om eind van het jaar de tank helemaal vol te hebben.
 2. Een eindgebruiker heeft 1 tank van 6.000 liter, die slechts gevuld is met maximaal 1.380 liter. Dit bedrijf hoeft geen aangifte te doen omdat het bij te betalen bedrag kleiner is dan EUR 250,=.
 3. Een eindgebruiker heeft meerdere tanks met in totaal 10.000 liter capaciteit, die slechts totaal gevuld zijn met maximaal 1.380 liter. Dit bedrijf hoeft geen aangifte te doen omdat het bij te betalen bedrag kleiner is dan EUR 250,=.
 4. Een eindgebruiker heeft 1 tank van 6.000 liter waarin meer dan 1.380 liter zit. Dit bedrijf moet aangifte doen middels het aangifte formulier op de douane website. Dit moet uiterlijk op 8 januari 2013.

 

Via onderstaande link treft u de laatste informatie aan welke de Douane verschaft heeft incl. antwoorden op vragen, links naar documenten, actiepunten, etc.:

 

 • Douane informatie verdwijnen Rode Diesel
 • Douane nieuwsbrief met antwoorden op veelgestelde vragen

 

Daarnaast zijn er nog additionele vragen gesteld aan de Douane m.b.t. de wijziging van de Wet op de Accijns per 1 januari 2013 die hoofdzakelijk betrekking hebben op het afschaffen van de ‘Rode Diesel’. Brancheorganisatie NOVE heeft deze voorgelegd aan de Douane. Het landelijke kantoor van de Douane (vaktechniek accijns) heeft hierop geantwoord. De ongewijzigde antwoorden vindt u hieronder.
NAHEFFING ACCIJNS

VRAAG: Moet iedereen bijbetalen?
ANTWOORD: Nee. Eindverbruikers hoeven alleen bij te betalen als:

 • eindverbruikers een of meer opslagtanks hebben met rode diesel (halfzware olie of gasolie) waarin in totaal meer dan 5000 liter olie kan, en
 • er op 1 januari 2013 nog meer dan 1380 liter brandstof zit.

 

Concreet voorbeeld:

 1. Een eindgebruiker heeft maar 1 tank van maximaal 5.000 liter hoeft geen aangifte te doen. Voor dit bedrijf loont het de moeite om eind van het jaar de tank helemaal vol te hebben.
 2. Een eindgebruiker heeft 1 tank van 6.000 liter, die slechts gevuld is met maximaal 1.380 liter. Dit bedrijf hoeft geen aangifte te doen omdat het bij te betalen bedrag kleiner is dan EUR 250,=.
 3. Een eindgebruiker heeft meerdere tanks met in totaal 10.000 liter capaciteit, die slechts totaal gevuld zijn met maximaal 1.380 liter. Dit bedrijf hoeft geen aangifte te doen omdat het bij te betalen bedrag kleiner is dan EUR 250,=.
 4. Een eindgebruiker heeft 1 tank van 6.000 liter waarin meer dan 1.380 liter zit. Dit bedrijf moet aangifte doen middels het aangifte formulier op de douane website. Dit moet uiterlijk op 8 januari 2013.

PETROLEUM
VRAAG
: Gaat voor petroleum ook het hoge accijnstarief gelden?
ANTWOORD: Ja (petroleum is een halfzware olie).

VRAAG: Indien bovenstaande vraag: Ja, zit er dan in hoogbelaste petroleum ook geen Solvent Yellow 124 herkenningsmiddelen meer? (Is er dan geen gevaar voor misbruik van Jet-fuel?)
ANTWOORD: Met ingang van 1 januari 2013 is er voor halfzware olie en gasolie nog maar één tarief. De term hoogbelaste petroleum zal dan niet meer gebruikt worden. Als brandstof voor luchtvaartuigen wordt kerosine gebruikt, ook een halfzware olie. De brandstof voor luchtvaartuigen wordt niet voorzien van herkenningsmiddelen (zie artikel 20, tweede lid, Uitvoeringsbesluit accijns. Daar wordt verwezen naar artikel 19 en dat artikel heeft betrekking op de bunkervrijstelling voor schepen). Deze regeling verandert niet per 1 januari 2013.

 

OVERGANGSTERMIJN VOOR VERKOOPPUNTEN, TANKWAGENS EN DEPOTS
VRAAG: Voor tanks van gebruikers en voertuigen bestaat er een overgangstermijn, maar hoe zit het met verkooppunten (tankstations met vergunning om rode diesel te mogen verkopen), tankwagens en depottanks bij brandstofhandelaren. Dit product is nog niet verkocht. Mag  brandstof, voorzien van herkenningsmiddelen (rode diesel en petroleum)  na 1-1-2013 worden (door-)verkocht, als er wel het hoge accijns voor betaald is? Hoe gaat men hiermee om?
ANTWOORD: Met ingang van 1 januari 2013 mogen halfzware olie en gasolie die zijn voorzien van herkenningsmiddelen alleen nog voorhanden zijn in de hierna genoemde tanks:
– brandstoftanks van andere schepen dan pleziervaartuigen, mits de minerale olie wordt gebruikt voor de aandrijving van die schepen;
– opslagtanks voor minerale oliën die zijn bestemd om van daaruit te worden afgeleverd in:
– de brandstoftanks van andere schepen dan pleziervaartuigen, of
– ladingtanks van vaartuigen, voertuigen en treinwagons;
– opslagtanks van waaruit minerale oliën worden afgeleverd in de brandstoftanks van andere schepen dan pleziervaartuigen, mits deze schepen in bezit zijn van en gebruikt worden door degene die de beschikking heeft over deze tanks.

Voor de hierboven bedoelde opslag is geen vergunning meer nodig. Bestaande vergunningen voor de opslag van minerale oliën voorzien van herkenningsmiddelen worden ingetrokken.
Andere opslagtanks en brandstoftanks dan de hiervoor genoemde tanks met minerale oliën voorzien van herkenningsmiddelen zijn natuurlijk niet direct leeg op 1 januari 2013. Tot 1 juli 2013 mogen deze minerale oliën daarom nog voorhanden zijn in deze tanks. Handelaren die deze minerale oliën nog voorhanden hebben, mogen deze tot 1 juli 2013 nog afleveren. Als een afnemer deze minerale oliën wil gaan bestellen, moet hij er echter wel rekening mee houden dat hij met ingang van 1 juli 2013 geen minerale oliën voorzien van herkenningsmiddelen meer voorhanden mag hebben (tenzij die minerale oliën worden gebruikt als brandstof voor schepen, andere dan pleziervaartuigen).
Het verbod om zogenoemde rode diesel voorhanden te hebben in brandstoftanks van motorrijtuigen op de weg en van pleziervaartuigen blijft ook na 1 januari 2013 uiteraard gewoon van toepassing.

 

AGGREGATEN
VRAAG: Moeten aggregaten voor het opwekken van stroom ook blanke, hoog veraccijnsde, diesel gaan tanken?
ANTWOORD: Ja

 

PLEZIERVAART
VRAAG
: Nu stookt de pleziervaart voor verwarming en koken nog rode diesel/rode gasolie, mits zij hiervoor een aparte tank hebben. Mag dit nog?
ANTWOORD: Nee

 

GROOT  VERBRUIK
VRAAG:  Nu (in 2012) bestaat er voor grootverbruik nog een accijnsteruggaaf. Hoe is dit geregeld in 2013? Hoe gaat dit met product dat bijvoorbeeld voor 31 december 2012 gekocht is? Telt dit nog meer voor het ‘groot verbruik’ en de teruggaaf voor 2012?
ANTWOORD: De teruggaafregeling voor grootverbruikers (artikel 71f van de Wet op de accijns) vervalt per 1 januari 2013. Volgens art. 31c, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit accijns kan het verzoek om teruggaaf worden gedaan na afloop van elke kalendermaand en moet het uiterlijk worden gedaan drie maanden na het einde van het kalenderjaar. Dit betekent dat nog tot 1 april 2013 verzoeken om teruggaaf kunnen worden ingediend die betrekking hebben op 2012.

 

BEROEPSVAART, VANAF LAND BELEVERD
VRAAG: Sommige beroepsvaartuigen worden ‘over land’ bevoorraad. Deze ‘land-handelaar’ levert dan (vanaf 2013) blanke diesel. Wie kan de accijns terug vorderen? (Denk hierbij aan veerponten en rondvaartboten)
ANTWOORD: Als onder “beroepsvaartuigen” de vaartuigen worden verstaan die gebruikt worden voor commerciële doeleinden, waardoor de vrijstelling van artikel 66 van de Wet op de accijns van toepassing is, dan mag er bij toepassing van deze vrijstelling géén gebruik gemaakt worden van zogenoemde blanke diesel. Bij toepassing van de vrijstelling moet er gebruik gemaakt worden van gasolie die voorzien is van herkenningsmiddelen (artikel 20, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit accijns).
Indien de gasolie die voorzien is van herkenningsmiddelen inclusief accijns gebunkerd wordt, dan is teruggaaf mogelijk o.g.v. artikel 70, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns. Het verzoek om teruggaaf moet worden gedaan door de leverancier van de gasolie (artikel 70, derde lid, van de Wet op de accijns).

VRAAG: Als een tankwagen in 2013 bij een AGP wel rode diesel kan verkrijgen, het product lost bij bijvoorbeeld een veerpont, echter de tankwagen kan niet zijn gehele tankinhoud lossen. Wat te doen met deze ‘rode’ restlading?
ANTWOORD: Uit de vraag blijkt niet duidelijk wat de situatie is. Van wie is die tankwagen? Van de AGP of van een ander bedrijf?
Gaat het om uitslag uit de AGP met toepassing van de vrijstelling van artikel 66 Wet op de accijns? Op grond van artikel 19 van het Uitvoeringsbesluit accijns is dan een bunkerverklaring verplicht. Indien een deel van de lading niet kan worden afgeleverd aan de vrijstellingsbestemming (de veerboot), kan op dit deel de vrijstelling niet worden toegepast. Dit deel van de lading kan weer worden ingeslagen in de AGP, waardoor per saldo over dit deel geen accijns verschuldigd is.
Als de rode diesel wordt uitgeslagen met betaling van accijns, kan degene die de levering aan de veerpont heeft verricht  teruggaaf vragen op grond van artikel 70, eerste lid, onderdeel b, en artikel 70, derde lid, van de Wet op de accijns. Er kan alleen teruggaaf worden gevraagd voor de minerale oliën waarvoor op grond van artikel 66 aanspraak op vrijstelling zou bestaan (bunkervrijstelling). Voor de restlading kan alleen teruggaaf worden gevraagd indien die restlading alsnog wordt afgeleverd aan schepen (bunkervrijstelling). In afwachting van die aflevering mag de restlading in de ladingtank van de tankwagen blijven zitten.

 

PROPAAN
VRAAG: Wordt de accijns op propaan ook verhoogd? Zo ja, met hoeveel?
ANTWOORD: de accijns op LPG wordt in vier jaarlijkse stappen verhoogd (per 1 januari 2012, 2013, 2014 en 2015) met € 12,50 per 1000 kg. Dit is vastgelegd in de artikelen XXV, XXVA en XXVB van de wet van 22 december 2011, Staatsblad 2011, 642 (Wet uitwerking autobrief). Het accijnstarief voor LPG bedraagt per 1 januari 2013 € 180,04 per 1000 kg.

 

NATTE AANNEMERIJ
VRAAG: Houdt de natte aannemerij (o.a. zandzuigers, vaste kranen op pontons voor het maken van beschoeiingen) accijnsvrijstellen onder de z.g. bunkerverklaring?
ANTWOORD: Ja. Artikel 66 van de Wet op de accijns wordt niet gewijzigd per 1 januari 2013.

 

ROZE DIESEL
VRAAG: Een agrariër zijn half volle rode dieselolie tank in maart 2013 laat bijvullen met blanke diesel. Eventuele naheffing over de ‘rode’ diesel die nog in de tank zat, is reeds voldaan op 1 januari 2013. De diesel is nu echter nog niet vrij van herkenningsmiddelen. Wat gebeurd er als deze klant in 2013 zijn luxe auto vult, wordt gecontroleerd en de diesel bevat nog herkenningsmiddelen? (De herkenningsmiddelen zijn lang traceerbaar, echter in dit geval is wel de accijns betaald.)
ANTWOORD: Het is nooit toegestaan om rode diesel voorhanden te hebben in brandstoftanks van motorrijtuigen op de weg en van pleziervaartuigen, ook al is op die rode diesel het tarief van blanke diesel (bij)betaald. Personenauto’s moeten dus blanke diesel tanken bij een tankstation. Pas als de opslagtank geen resten van herkenningsmiddelen meer bevat  zou vanuit die tank kunnen worden getankt door een personenauto.

 

AANWEZIG VOORRAAD PER 1 JANUARI 2013
VRAAG: Naheffing op de nog aanwezige voorraad rode diesel. Wie en hoe moet je dit aangeven, en wie is hiervoor verantwoordelijk?
ANTWOORD: Zie bovenstaande nieuwsbrief (link naar informatie Douane), Douane informatie verdwijnen Rode Diesel

VRAAG: Mag je met rode diesel blijven rijden op je eigen terrein?
ANTWOORD: Nee. Rode diesel mag alleen nog worden gebruikt als bunkerbrandstof voor schepen, andere dan pleziervaartuigen.

 

VARENDE MONUMENTEN/ BRUINE VLOOT
VRAAG: Voor de eigenaren van een varend monument, dat zijn dus vaartuigen  die voldoen aan een aantal criteria. Deze vaartuigen van meer dan 50 jaar oud b.v een sleepboot uit 1948 zijn dus officieel door een commissie geschouwd, als deze vaartuigen dus voldoen aan een aantal punten en dus onder een varend monument vallen, hebben dus vrijstelling om rode diesel te tanken, wat gaat hiermee gebeuren?
ANTWOORD: Met ingang van 1 januari 2013 mag rode diesel uitsluitend worden gebruikt als brandstof voor de aandrijving van schepen, niet zijnde pleziervaartuigen. Dit gebruik is en blijft vrijgesteld van accijns (artikel 66 van de Wet op de accijns). Voor varende monumenten is deze vrijstelling niet van toepassing. Voor deze schepen is in het verleden goedgekeurd dat zij laagbelaste gasolie (rode diesel) kunnen innemen, waarvan de accijns (het lage tarief) is voldaan. Het tariefonderscheid tussen hoogbelaste en laagbelaste halfzware olie en gasolie vervalt per 1 januari 2013. Gasolie die voorzien is van herkenningsmiddelen mag alleen gebruikt worden als motorbrandstof voor schepen als de vrijstelling van artikel 66 van de Wet op de accijns van toepassing is. De varende monumenten zullen dus gebruik moeten gaan maken van blanke diesel.

 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via 0164-271020 of via info@sakkocommercial.nl.